Voor je 18e jouw rijbewijs halen

Hieronder vindt u een overzicht van onze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van diensten door Rijschool Mido, gevestigd te Zutphen, Zaadmarkt 107, hierna te noemen Mido License, aangegaan.

 

Mido License draagt er zorg voor:

 • dat les wordt gegeven door instructeurs die in het bezit zijn van een geldig instructeursbewijs.
 • dat les wordt gegeven in of met lesvoertuigen waarvoor een verzekering is afgesloten met dekking voor de inzittende.
 • dat desgewenst na betaling een factuur aan de leerling wordt afgegeven bij vooruitbetaling, of na afloop voor alle contant afgerekende lessen tesamen.
 • dat bij het niet tijdig verschijnen van de leerling een wachttijd van 10 minuten in acht zal worden genomen.

De leerling is verplicht:

 • tijdens het lessen in het bezit te zijn van een ID-kaart of paspoort (wettelijke ID-plicht),
 • bij betaling van “losse lessen”, het lesgeld per les contant te voldoen,
 • bij pakketten/cursussen, het bedrag vóór de eerste les te voldoen aan de rijschool. Bij niet tijdig betalen in geval van termijn betaling is de leerling € 25  aan administratiekosten schuldig,
 • indien de lesafspraak binnen 24 uur voor de afgesproken tijd wordt afgezegd, de volledige lesprijs te voldoen aan de rijschool.
 • ter bevordering van een verantwoord verloop van de rijopleiding met de grootst mogelijke regelmaat rijonderricht te volgen. Bij verzuim is de rijschool niet verplicht, volgens eerder overeengekomen tijdschema, capaciteit voor betreffende leerling vrij te houden,
 • te starten met de les op of nabij het eigen woonadres, tenzij anders overeengekomen met de rijschool/instructeur,
 • aan te geven of de rijbevoegdheid is ontzegd.

Pakketten/spoedcursus:

 • De pakketgelden zijn niet verrekenbaar. Alleen wanneer er duidelijk sprake is van overmacht kan het restant van het pakket middels een omrekenformule teruggevorderd worden.
 • Alle lessen van het aangekochte pakket dienen binnen 12 maanden te zijn gevolgd, tenzij de leerling in samenspraak met de rijschool anders is overeengekomen. Zijn de lessen van het aangekochte pakket niet binnen de gestelde termijn gevolgd, dan vervallen de lessen en eventueel examens.
 • De lesuren worden in afstemming met de leerling en de betreffende instructeur ingepland a.d.h.v. beschikbaarheid van beide partijen. De planning van de spoedcursus wordt zoveel mogelijk m.b.t. de doorlooptijd. Afgestemd op de vooraf gestelde richtlijnen.

Tussentijdse Toets en praktijkexamen:

 • Het is de verantwoordelijkheid van de leerling om in het bezit te zijn van een theoriecertificaat alvorens een tussentijdse toets en/of praktijkexamen wordt aangevraagd.
 • De instructeur van de leerling bepaalt in overleg met de leerling het moment van aanvraag betreffende het praktijkexamen.
 • Bij gebleken onbekwaamheid van de leerling heeft de rijschool het recht een examenaanvraag te weigeren.
 • De leerling heeft het recht om een proefexamen af te leggen welke door een externe examinator zal worden afgenomen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de leerling.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de leerling om de benodigde documenten / bescheiden mee te nemen naar de Toets of het praktijkexamen. Welke document u nodig heeft kunt u terugvinden op CBR.

De voorwaarden van Mido License afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien dit schriftelijk is overeengekomen en ondergetekend door beide partijen.

Op het CBR kunt u uw rijschool machtigen om voor u een praktijkexamen B te reserveren en eventueel ook een wettelijk niet verplichte toets. Deze site wordt in de toekomst met andere diensten uitgebreid. Lees op CBR ook de algemene informatie over examens van het CBR. Het machtigen doet u op mijn cbr met uw DigiD, uw persoonlijke digitale legitimatie voor overheidsdiensten. Het rijschool nummer van rijschool Mido License 5216R5. De leerling dient alvorens het examen een eigen medische verklaring in te dienen. ( op mijn.cbr.nl)